”Hjortejakt.com” (Org.nr. 991 558 519).

 

Utleige, Hausten 2013 (1/9 – 24/11).  (raud skrift er nytt/presisering for dette året)

 

Teita / Byrkjelo i Gloppen kommune, Sogn & Fjordane Fylke.

1km. sør-vest for Byrkjelo sentrum, 25km frå Sandane Lufthamn, 60km frå Førde og Stryn.

Kartreferanse:  1318 III  Breim.

Direktefly frå Gardermoen til Sandane Lufthamn ( ca. 1 time flytid).

 

Jaktterrenga (frå 150 - 1.000 moh) :

Jaktområde 1 ( 6.500 dekar) :  

Består av 3 jaktfelt : Jaktfelt 1 og 2 er samanhengande jaktfelt (tot. ca. 3.500 dekar, alle kategoriar løyver)  +   Jaktfelt 3 (ca. 3.000 dekar, kun 6 løyver på kalvar, koller og fjorbukkar) ca. 0,5 km frå dei andre felta.  NB: Kun felling av 1 dyr (pr. jaktlag) av leigd kvote i Jaktfelt 3, og inntil totalt 5 dyr for heile sesongen (kun 1 kalv + 2 koller + 2 fjorbukkar).

Jaktområde 2 (7.000 dekar):  

Eit samanhengande jaktfelt (7.000 dekar, alle kategoriar løyver).

 

Jaktlag leiger  Jaktområde 1 og/eller Jaktområde 2, og krav om min 3 løyver pr. jaktlag pr. periode. NB : Pga lite felling (i utleigejakta) i 2012-sesongen, så vil jaktlag disponere begge jaktområda når dei leiger jakt – bortsett frå måneskinsjakt (5 døgn før og etter fullmåne) der ein leiger enten område 1 eller omr. 2. Utleigar vil også ha rett til å delta på jakt paralellt med jaktlag som leiger jakt.

Kart med innteikna postar og trekkruter vert utdelt og gjennomgått ved ankomst.

Terrenga er prega av lauvskog med for det meste bjørk og or, og med innslag av større og mindre plantefelt av gran. Det er ein del opne beiter i terrenget, og dessutan mange bøar langs  terrenget. Nederste halvdel av terrenget (mot bøane/beiter), er forholdsvis flatt og litt småkupert, mens øverste delen er tildels bratt og kupert terreng. Området har vanlegvis ein stor hjortestamme (som truleg er på veg ned), og areal pr. tildelte fellingsløyve er derfor ca. 260 dekar pr. løyve (dette er til vurdering, og arealet vert nok auka i framtida) Peridevis vil mange av hjortane stå høgt i terrenget, og jegerane må pårekne jakt også i øvre delar av terrenget i desse periodane.

Jakta 2009 :

Jaktområde 1 : 86% felling, Jaktområde 2 : 90% felling.

Utleigejakt 60% felling av leigd kvote.

Jakta 2010 :

Jaktområde 1 : 100% felling, Jaktområde 2 : 100% felling.

Utleigejakt ca. 65% felling av leigd kvote.

Jakta 2011 :

Jaktområde 1 : 95% felling, Jaktområde 2 : 100% felling.

Utleigejakt ca. 60% felling av leigd kvote.

Jakta 2012 :

Jaktområde 1 : 91% felling, Jaktområde 2 : 54% felling.

Utleigejakt 47% felling av leigd kvote.

 

Dette er eit variert terreng som eignar seg godt til posteringsjakt, smygjakt og drivjakt. Her er svært gode mogelegheitar for bøajakt, skogsjakt og ”fjelljakt” i og over tregrensa.

Jaktlag kan evt. også disponere jakt i det andre Jaktområdet enn det leigde (viss det ikkje er utleigd). Dette vert styrt av utleigar, og som samjakt med inntil 3 jegerar frå hjortejakt.com.

Utleigar:

Knut O. Førde (50år) og ein av grunneigarane i jaktområde 1. Har 34 års erfaring med jakt på

hjort, og med over 280 felte dyr i desse områda. Pedagogisk utdanning, og arbeider som lærar

i vidaregåande skule, og har delt omsorg for Malin på 14 år.

 

Kost og losji :

Hytte u/ kost (ca. 1 km frå Jaktområde 1, og 5 km frå Jaktområde 2).

Overnatting i hytte ( ca. 40m2) 5 sengeplassar (2 soverom + hems),bad m/varmekablar, kj.krok og stove.  Leigetakarane held kost og sengeklede sjølve.

Vask av hytta er inkl. i prisen. Gjeld begge jaktområda.

 

Slakteplass:

Eigen slakteplass på  ca. 15m2 som er bygd kun for dette formålet, og med flåbenk, taljer, viltposar, knivar, vatn m.m. ”Heng” for slaktet før levering på kjølerom.

Ligg sentralt i tilknytning til Våningshuset i Jaktområde 1 (gjeld for begge Jaktområda).

 

Skytebane:

Eiga ”skytebane” (ved Våningshuset) for kontrollskyting med hjortefigur på ca. 100m. Standplass for sitjande og liggande med anlegg. Denne er til fri disposisjon under heile oppholdet.

Utleigar ynskjer at alle jegerar prøveskyt alle våpen før jakta tar til – dette for å kontrollere at transport av våpen ikkje har påverka treffpunktet.

 

Våpenkort / Storviltprøve / Jegeravgiftskort:

Kvar jeger skal – uoppfordra - vise desse ved ankomst.

Desse skal naturlegvis vere godkjent, og alle jegerane skal ha med seg desse på jakt.

Manglar ein jeger nokon av desse 3 korta, så kan han/ho ikkje delta med våpen på jakta!

 

Kjøttkontroll & Partering:

Utleigar ynskjer at jegerane ordnar dette sjølve.

Kjøttkontroll utført av Mattilsynet + transport av heilt slakt vidare til godkjent pølsemaker for modning på kjølerom og partering + lager på frys i inntil 3 mnd kan ordnast mot tillegg i pris. Dette bør avtalast på førehand.

 

Guiding:

Alle nye jaktlag får obligatorisk start-guiding på ca. 2 timar før jakta tar til. Dette med tanke på sikkerhet (gjere seg kjend med jaktfelt/valdgrenser), trekkruter og postar på kart m.m.

Guiding under sjølve jakta bør avtalast på førehand.

 

Ettersøk:

Utleigar er med i ettersøksring i kommunen, og er ansvarleg for ettersøkshund ved skadeskyting (ingen ekstra kostnad for leigetakarane). Eigen ettersøkshund kan dessverre  ikkje nyttast.

 

Skadeskyting:

Påskotne dyr (uansett resultat) vert rekna som felte dyr, og vert trekt frå den betalte kvoten. Finn ein ikkje dyret, vert vekta stipulert slik : kalv = 30kg , kolle = 50kg , fjorbukk = 50kg og eldre bukk = 85kg, og betalt med kilopris etter desse vektene.

Dette er utleigar sin garanti for seriøs jakt, og alle skot skal meldast utleigar så snart råde er. Ved skadeskyting vert naturlegvis all anna jakt stoppa (i det aktuelle jaktområdet) inntil påskote dyr vert funnet (inntil 48 timar), eller at hundeførar frå ettersøksringen avsluttar ettersøket. Alle i jaktlaget pliktar å vere disponible ved ettersøk. Hundeførar frå Ettersøksringen er til ein kvar tid ”øverste myndighet” under ettersøket, og tar saman med utleigar dei avgjerder som skal takast.

 

Bruk av hund:

Bruk av hund er tillatt, og leigetakarane er sjølve ansvarlege for evt. negative konsekvensar dette medfører. Utleigar ynskjer ikkje bruk av hund som losar langt og lenge (t.d. drever) – dette pga at hunden kan forstyrre jakta i noboterrenga. Utleigar har sjølv Wachtelhund (støtande hund) som vert nytta på evtuelle felles drivjakter.

 

Jaktdagar:

3-6 dagar jakt – ta kontakt for ynskje om dagar og jaktområde.

Innkvartering med kontrollskyting,gjennomgang av rutinar, kart / guiding, kontroll av godkjent skyteprøve for storvilt,våpenkort og jegeravgift m.m. 

Når eit jaktlag har felt leigd kvote, bortfaller resten av leigde jaktdagar.

Anna kan evt. avtalast på førehand.

 

MÅNESKINNSJAKT : Avsatt for jaktlag med utstyr og erfaring med måneskinsjakt i tillegg til ordinær jakt.

 

GJESTEJAKT : 1-2 jaktperiodar til ”single jegerar” som vert satt saman til eit felles jaktlag. Ca. 4 jegerar pr. periode og jaktområde. Første gjestejeger som inngår kontrakt bestemmer kvar periode. Gjennomført både i 2008 – 09 – 10 og 11 med gode erfaringar.

 

Fellingsløyver og jaktområder :

Det er for inneverande jaktsesong tildelt 40% vaksne hanndyr (halvparten som fjorbukkar), 40% vaksne hodyr og 20% kalv.

Eldre bukk kan utgjere maksimalt 50 % av leigd kvote.

Krav om min. 3 løyver pr. jaktlag pr. Jaktområde.

                      

Feilskyting / ”overskyting”:

Viss det vert feilskyting/overskyting av leigd kvote (kontraktsbrot), kan utleigar seie opp den leigde jakta med umiddelbar verknad. Utleigar vil utvise skjønn viss ein slik situasjon evt. skulle oppstå, men ved alvorlege brot kan det medføre anmeldelse til politiet.

NB! Kalv kan fellast på alle typar leigde løyver - bortsett frå i Jaktfelt 3 i Jaktområde1 , der det er spesifikke løyver (totalt. 1 kalv, 2 koller og 2 fjorbukkar for heile hausten).

 

Utleigar vil anbefale alle jaktlag å ha godt kommunikasjonsutstyr under jakta. Dette for ei meir effektiv jakt, og for å unngå feilskyting/overskyting av leigd kvote.

 

Trofè-jakt:

Tilbyr også guida jakt etter bukk i brøleperioden . Dette er ei heilt spesiell jakt som ofte gjev opplevelsar for livet!

1-2 jegerar er høveleg antal pr. jaktperiode v/ guiding i brøleperioden.

Jakterfaring, lyssterk  kikkertsikte, god handkikkert,  lydlause ”smyg-klede” og bra fysisk form er ein fordel m.t.p. denne jakta.

Eigne jaktperiodar er avsatt for dei som ynskjer dette. Eige opplegg med eller utan guiding, og eige prissystem – ta kontakt om dette er av interesse.

Etter ca. 1. mai vert desse periodane evt. leigd ut som ordinær jakt.

 

Guida jakt:

Tilbyr guida jakt for jegerar som har litt lite erfaring med hjortejakt – dette som ”ekstrahjelp” for å felle leigd kvote.

Ta kontakt om dette er av interesse.

 

Hjortejakt for kvinner:

Ein jaktperiode er reservert spesielt for kvinnelege jaktlag. Dersom det ikkje er interesserte kvinnelege jegerar (innan ca. 1. april), vert også desse perioden leigd ut som dei andre periodane.

 

Generelt:

Jakta gjeld kun jakt på hjort (+ and med hagle), og alle skot og felte dyr SKAL meldast utleigar så snart som praktisk råd (leigetakarane pliktar å ha med mobiltelefon på jakta).

Brot på kontrakta medfører at leigetakarane mister jaktretten, dvs. kvote og jaktdagar, utan refusjon av innbetalt beløp.

Jakta skal foregå i henhold til gjeldande reglar i våpenlova og viltlova.

Jakta foregår i avtalt tidsrom, og på grunn av andre jaktlag kan eg (vanlegvis) dessverre ikkje tilby ekstra jaktdagar i forlengelse av leigde dagar.

 

Kvar enkelt jeger er sjølv ansvarleg for eiga utøving av jakta (evt. materielle skadar, skadeskyting, vådeskot, mm.).

 

Alkohol og jakt høyrer ikkje saman, og jegerane pliktar å overholde dette i form av null promille på jakt. Utleigar har rett til promillekontroll, og registrert promille på jakt vert rekna som kontraktsbrot med umiddelbart avslutta leigeforhold utan refusjon av innbetalt beløp som resultat.

 

Gratis fiske i god ørretelv på privat fiskerett (ca. 1 km elvestrekning) og andejakt på området som tilhøyrer garden inngår i kontrakta.

Rypejakt i fjella kan også ordnast av utleigar.

 

Eg tilbyr eit seriøst opplegg der eg som utleigar vil gjere mitt beste for at leigetakarane skal trivast og få gode jaktopplevingar, og dessutan få gode moglegheitar til å felle dei dyra dei leiger. Evalueringsresultat for 2008 gav 8,8 poeng ( der poengscore var 1-10, der 10 var svært førnøgd), og i 2009 var evalueringa på 8,9 poeng.

 

Jakta 2009 vart fellingsresultatet 60% av leigde løyver. Flott 12-taggar på 126kg, og 13-taggar på 92kg som dei to største bukkane.

Jakta 2010 vart fellingsresultatet ca. 65% av leigde løyver, og det vart felt 2 fine 11-taggarar, og dessutan 2 flotte 12-taggarar !

Jakta 2011 vart fellingsresultatet ca. 60% av leigde løyver, og det vart felt 2 fine 11-taggarar med slaktevekt på 98 kg og 128 kg !

Jakta 2012 vart fellingsresultatet 47% av leigde løyver, og det vart felt 2 flotte 11-taggarar med slaktevekt på 90 kg og 101 kg. Trofè-jakta vart fullklaff med ein fantastisk 14-taggar med slaktevekt på 146 kg !!!

 

Nye jaktlag som ynskjer å leige hjortejakt i desse områda, kan kome på synfaring av terrenget i juni månad. Utleigar vil kostnadsfritt (inntil 3 timar) vere med å vise terrenget med grenser, kart, postar m.m.

 

Hjorten er eit lunefullt og SVÆRT utfordrande vilt å jakte på, så ingen kan garantere resultat i form av antal felte dyr. Kunnskap om viltet og terrenget er to viktige faktorar som utleigar vil bidra med før og under opphaldet, men jakterfaring og antal timar i terrenget pr. jegerdøgn vil likevel vere heilt avgjerande for fellingsresultatet. Kun 2-3 timars jakt morgon og kveld vil sjeldan vere nok til å felle eit dyr pr. 3-4 jegerdøgn!

Hjortejakt er ei jakt for den tolmodige og forsiktige jegeren  som er audmjuk nok til å lære undervegs! 

Det er ofte mange spennande og opplevelsesrike timar ”bak” kvar felt hjort!

Eg kan garantere hjort i terrenga, og eit seriøst opplegg med gode tips om trekkruter og postar etter mange års jakterfaring. Overnatting i hus med sjel og atmosfære frå tidleg 1900-talet (alt. 1), og ikkje minst gode naturopplevingar i vill og vakker Vestlandsnatur!

 

Priseksempel 1:

4 jegerar leiger 1 kalv + 1 kolle + 1 fjorbukk/kolle, og overnattar i hytte i  6 døgn på campingplass. 

Pris :  kr. 14.480,-  (løyver og overnatting).

Dette vert kr. 3.620,- pr. jeger for 5 døgn jakt med 6 overnattingar og jakt i ca. 6.500/13.000 dekar, dvs. kr. 724,- pr. jeger pr. jakt-døgn !

I tillegg kjem kg-pris (kr. 73,- pr. kg. slaktevekt) etter felling.

 

Priseksempel 2:

4 jegerar leiger 1 kalv + 1 kolle + 1 fjorbukk/kolle + 1 fritt dyr, og overnattar i hytte i  6 døgn på campingplass. 

Pris :  kr. 20.480,-  (løyver og overnatting).

Dette vert kr. 5.120,- pr. jeger for 5 døgn jakt med 6 overnattingar og jakt i ca. 6.500/13.000 dekar, dvs. kr. 1.024,- pr. jeger pr. jakt-døgn ! 

I tillegg kjem kg-pris (kr. 73,- pr. kg. slaktevekt) og evt trofè-avgifter etter felling.

 

Referansar vert oppgitt.

 

Viser også til bildearkivet   www.hjortejakt.com

Sjå også :

www.ssb.no/jakt

www.njff-sognogfjordane.no 

 

 

Seriøse jegerar/jaktlag kan sende mail til ;

knut@hjortejakt.com

for meir informasjon, så tar eg kontakt for vidare drøfting.

 

 

Jegerhelsing

 

Knut O. Førde

Mob.  900 61 230